ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನೀತಿ & ಶುಲ್ಕಗಳು

Home

S.No.

Particulars

Download

1.

FOR TUITION, COLLEGE & UNIVERSITY FEES DIMHANS Dharwad 2023-24

View/Download

2.

UNDERTAKING FOR HOSTEL FACILITY BY THE STUDENT

View/Download

3.

AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN

View/Download

4.

DOCUMENTS REQUIRED

View/Download

5.

All INDIA QUOTA ADMISSION FEES

View/Download

6.

STATE QUOTA ADMISSION FEES

View/Download

7.

OTHER FEES (Hostel, Mess, SkillLab, Miscellaneous Fees)

View/Download

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS