ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು

Home

DIMHANS Central Library holds around 4000 collection including all books, Journals, Thesis and Dissertations in the fields of Psychiatry, Clinical Psychology, Psychiatric Social Work, Psychiatric Nursing, and Neurology. It has Indian and International journals in Psychiatry and allied mental health fields.

Journals:

Department

Name of Scientific Journal

National / International

PSYCHIATRY

Indian Journal of Psychiatry

National

Indian Journal of Psychological Medicine

National

British Journal of Psychiatry

International

Journal of Clinical Psychiatry

International

Psychiatric Clinics of North America

International

CLINICAL PSYCHOLOGY

Indian Journal of Clinical Psychology

National 

Journal of Indian Academy of Applied Psychology

National 

Indian Journal of Positive Psychology

National 

PSYCHIATRIC NURSING

Indian Journal of Psychiatric Nursing

National

Asian Journal of Nursing Education and Research

National

International Journal of Nursing Education and Research

National

International Journal of Nursing Education

National

Open Journal of Psychiatry and Allied Sciences

National

PSYCHIATRIC SOCIAL WORK

Indian Journal of Psychiatric Social Work

National

Indian Journal of Social Psychiatry

National

National Journal of Professional Social Work

National

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS