ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ದೃಷ್ಟಿ, ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

Home

Vision :

The DIMHANS Central Library Aims to provide the highest standard and diversified services to support the education and research program of the Dimhans Institute Dharwad. In the fields of Psychiatry, Clinical Psychology, Psychiatric Social Work, Psychiatric Nursing, and Neurology. and allied mental health fields.    

Mission :

The DIMHANS Central Library to create environment for learning, Clinical Services and research activities of the academic community and  it serves For Doctors, staff and students  and Health Science Professionals it also extend its services with care. 

Objectives:

  1. To provide access to information in any format (print and electronic from) to support the curriculum and research needs of the college of Dimhans Institute Dharwad.
  2. To develop a comprehensive collection development policy on current and retrospective literature. In the fields of Psychiatry, Clinical Psychology, Psychiatric Social Work, Psychiatric Nursing, and Neurology. And allied mental health fields.
  3. As primary information provider, it serves as leader in procuring, evaluating and applying technology for managing and providing information.
  4. It provides support for personnel training and development within the scope of the changing technological environment.

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS