ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

Home

       Dr Ranganath Kulkarni                    Dr Mahesh M                       Chetan Matade                                                           

 Dr.Ranganath Kulkarni             Dr.Mahesh M                     Shri. Chetan Matade   

   (Library Incharge)             (Library Incharge)               (Assistant Librarian)                     

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS