ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ

Home

Sl.No

Name

From

To

1

Dr.M.G. Hiremath

02-02-2009

31-05-2010

2

Dr.Shivanand Doddamani

01-06-2010

21-02-2011

3

Prof. Dr Rajendrakumar Katti

21-02-2011

29-12-2011

4

Dr.V G Kulkarni

29-12-2011

27-06-2012

5

Dr. B Vijayachandra

28-06-2012

18-11-2012

6

Prof.  Dr.D Nagaraj

19-11-2012

18-03-2015

7

Dr. Ravish B.N.

18-03-2015

10-12-2017

8

Dr. Mahesh Desai

10-12-2017

31-01-2024

9

Dr Arunkumar Chavan

31-01-2024

Present

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS