ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) -ಧಾರವಾಡ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸೇವೆಗಳು

Home

ಧಾರವಾಡದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ OPD ಅಥವಾ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. OPD ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS